Loading...

Giá trị cốt lõi

Văn hóa Công ty Âu Mỹ - AEC định hướng kiến tạo nên Hệ giá trị LIFE, để định hướng công việc hằng ngày. LIFE là viết tắt của Leadership – Lãnh đạo, Innovation - Đổi mới sáng tạo, Flexibility – Linh hoạt và Efficiency – Hiệu quả

Tất cả những gì chúng tôi làm hàng ngày đều song hành với những giá trị LIFE.

Mỗi một từ trong Hệ giá trị LIFE mang hàm ý rộng, một phần được chúng tôi mô tả bên dưới.

Leadership


Lãnh đạo: Con người Tài năng – Chính trực

• Lãnh đạo theo nguyên tắc: KPIs, nhất quán, uy tín

• Chủ động truyền cảm hứng, gắn kết

• Tập trung và thấu hiểu, dẫn dắt sự đổi mới

• Huynh trưởng tận tụy vì nhân viên và hiệu quả công việc

• Tôn trọng và đối xử công bằng với mọi người

• Tấm gương đạo đức và tuân thủ pháp luật

• Mang lại giá trị, thỏa mãn cho khách hàng, đối tác.

Innovation


Đổi mới sáng tạo: Sản phẩm Chất lượng – An toàn, phát triển bền vững

• Duy trì và phát triển Chính sách chất lượng

• Luôn nuôi dưỡng năng lực sáng tạo

• Tích cực nghiên cứu cải tiến, sáng chế sản phẩm mới

• Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại

• Quy trình sản xuất chuẩn chất lượng quốc tế

• Đầu tư phát triển bền vững vì tương lai cộng đồng

• Quan tâm, thực hiện trách nhiệm xã hội

Flexibility


Linh hoạt: Tổ chức Tinh gọn – Thích ứng nhanh

• Tổ chức quản lý hợp lý, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng

• Đội ngũ luôn sẵn sàng hoàn hành nhiệm vụ

• Sẵn sàng thay đổi để phản ứng hiệu quả với xu hướng mới

• Suy nghĩ và hành động kịp thời thõa mãn khách hàng

• Đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến thực tế

• Sẵn sàng học hỏi để đáp ứng nhu cầu mới

• Nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc.

Efficiency


Hiệu quả: ‘Thể chế con người’ có “Văn hóa hiệu quả”

• Ứng xử theo nguyên tắc 5C (Cười – Chào hỏi – Chỉ dẫn – Cởi mở - Cảm ơn)

• Sống và làm việc với thực hành “7 thói quen hiệu quả”: 1 – Làm chủ chính mình, 2 – Bắt đầu bằng đích đến, 3 – Ưu tiên điều quan trọng, 4 – Tư duy cùng thắng, 5 – Thấu hiểu rồi được hiểu, 6 – Hợp tác cộng sinh, 7 – Rèn mới bản thân.

• Chiến lược, chính sách được nhân viên thống nhất cao

• Quản trị khoa học, quy trình chuẩn thế giới

• Luôn hướng đến mục tiêu, lượng hóa kết quả

• Tuân thủ kỷ luật, đạo đức. Không tư lợi cá nhân

• Kết nối và chia sẻ đúng người, đúng việc, đúng thời điểm.

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large