Loading...

Sứ mệnh và Tầm nhìn

SỨ MỆNH

Nâng cao hiệu quả kinh tế của cộng đồng chăn nuôi bằng những sản phẩm chất lượng cao với tất cả sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm.

Nâng giá trị cuộc sống của mọi người liên quan.

TẦM NHÌN

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm thuốc thú y và thủy sản.

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large